O gminie

Gmina Markuszów jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, we wschodniej części powiatu puławskiego. Gmina sąsiaduje z gminami: Abramów (powiat lubartowski) - od północy, Nałęczów - od południa, Garbów (powiat lubelski) - od wschodu, Kurów - od zachodu.

Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe nr 12 i 17, zaliczane do sieci dróg międzynarodowych jako E-372, oddalona jest:

  • od stolicy kraju - Warszawy ok. 145 km,
  • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 32 km,
  • od miasta powiatowego - Puław ok. 22 km.

Zajmuje powierzchnię 40 km², a w jej skład wchodzi 10 sołectw: Bobowiska, Góry, Góry-Kolonia, Kaleń, Łany, Markuszów, Olempin, Olszowiec, Zabłocie i Wólka Kątna. Według danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017 roku gminę zamieszkiwało 2 975 osób.

Położenie gminy na zbiegu Płaskowyżu Nałęczowskiego i Wysoczyzny Lubelskiej wpływa na zróżnicowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Markuszowa. Południowa część leży na Płaskowyżu Nałęczowskim i ma rozwiniętą malowniczą rzeźbę terenu z siecią wąwozów będących pozostałością po zlodowaceniu. Północna część gminy leży na Wysoczyźnie Lubartowskiej. Występują tu lasy wyrosłe w sposób naturalny, z cennymi gatunkami fauny i flory. Teren gminy w całości leży w granicach zlewni rzeki Kurówki, prawego dopływu Wisły. Na obszarze gminy Kurówka posiada dwa lewe dopływy: Strumień Olszowiecki i ciek bez nazwy oraz jeden prawy o nazwie Bielikowa (Białka). W rozszerzonych częściach doliny Kurówki w Markuszowie zostały założone stawy rybne. Północna część gminy Markuszów (około 1300 ha) należy do Obszaru Chronionego „Kozi Bór”. Obszar „Kozi Bór” został utworzony w 1990 r. w celu ochrony krajobrazu leśnego, łąk i torfowisk oraz rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” jest elementem korytarza ekologicznego o randze regionalnej. Łączy obszary węzłowe w systemie przyrodniczym województwa lubelskiego.

Na terenie gminy Markuszów zlokalizowane są cenne zabytki kulturowe, pośród których do najcenniejszych należą:

  • zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca w Markuszowie obejmujący również dzwonnicę z XVII w., ogrodzenie z bramkami z XVII w., plebanię z XVIII w. a także drzewostan i cmentarz przykościelny - A/540,
  • zespół kościoła poszpitalnego pod wezwaniem św. Ducha w Markuszowie, w skład którego wchodzi dzwonnica XVII w., ogrodzenie z XVII w., drzewostan, kapliczka z herbami Lewart z 1609r. i obelisk z XX w. - A/541,
  • kościół Starokatolickiej Parafii Mariawitów pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Łanach - A/873,
  • cmentarz żydowski (kirkut) założony w XVIII w. - A/1000.