O projekcie

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Markuszów – kolektory słoneczne” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi 3 489 357,11 zł, zaś wartość dofinansowania 2 580 030,85 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (198 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Markuszów (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Cel główny projektu to poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Markuszów poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
 • dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego;
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany);
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu;
 • wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Zasięg projektu:

 • województwo: lubelskie,
 • powiat: puławski,
 • gmina: Markuszów,
 • miejscowości: Bobowiska, Góry, Góry-Kolonia, Kaleń, Łany, Markuszów, Olempin, Olszowiec, Wólka Kątna, Zabłocie.